PROČ PETICE ?

Věc: Prodej částí pozemků veřejného prostranství okolo obchodního centra PERLA

----------------------------

Dne 18.6.2015 na V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Žabovřesky

byl projednáván bod č.11 prodej částí pozemků 2375/186, 2375/187, 2375/193 společnosti OC Perla, a.s., nám. Svornosti_6 (Příloha č.1 Bod č.11), kde se žadatel měl zavázat jako podmínkou prodeje vybudování nového obratiště pro dopravu včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Na zasedání jsem upozornila, že předmětné pozemky jsou důležité nejen pro zásobování OC Perla, ale i pro zásobování Školní jídelny nám. Svornosti 7, kde slouží jako obratiště pro nákladní dopravu. Zároveň mohou být v budoucnu nezbytné pro rozšíření tělocvičny Základní školy nám. Svornosti, jíž jsme jako městská část zřizovatelem. Zásadním problémem tohoto veřejného prostranství je též absence veřejné komunikace pro pěší.

Dále cituji z vyjádření OÚPR MMB (Příloha č.2 Bod č.11, strana 5) …„Dle Regulativů ÚPmB pro uspořádání území veřejná prostranství (zpevněná i nezpevněná), a to i ta, která nejsou v ÚPmB konkrétně vymezena v rámci místních komunikací a jsou součástí jiných funkčních ploch, musí být zachována….   Závěr: Z hlediska územního plánování nemáme námitek k prodeji částí předmětných pozemků užívaných k zásobování navazujícího objektu, prodej zbývajících částí se vzrostlou zelení a pěším průchodem nedoporučujeme.“

V listinné podobě projednávaného materiálu k bodu č.11 byl též přiložen zápis z komise dopravy ze dne 11.5.2015, kde byl bod č.4 zapsán jako Opětovné projednání prodeje a komise trvala na zřízení věcného břemene pro veřejnou pěší komunikaci podle předloženého návrhu.

 

Tento návrh vykazoval mnoho otazníků a rozporů v řešení. Nákres nové komunikace by v realitě zasahoval do vzrostlé zeleně, kterou OÚPR nedoporučil k prodeji. Po diskusi byl bod odložen a stažen z projednávání. (Příloha č.3  Zápis z V. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky).

 

----------------------------

Dne 17.9.2015 na VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky

byl opět předložen bod č.11 prodej částí pozemků 2375/186, 2375/187, 2375/193 společnosti OC Perla, a.s., nám. Svornosti_6  (Příloha č. 4 Bod č.11) a dále byl rozšířen o Bod. č.13 prodej pozemku 2375/210 tj. části parkoviště z druhé strany OC Perla (Příloha č. 5 Bod č.13).

Poněvadž od posledního projednávání se z usnesení bodu č.11 vytratila podmínka vybudování obratiště a komunikace pro pěší, žádala jsem opět o stažení těchto bodu z projednávání. Kolem této problematiky se rozvinula široká diskuze, na základě níž jsem předložila protinávrh ve znění:

„Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno-Žabovřesky zadání zpracování studie bezbariérového přístupu v okolí OC Perla od zastávky veřejné hromadné dopravy k veřejným objektům, tedy k ZŠ a MŠ a k řešení dopravní obslužnosti Školní jídelny nám. Svornosti.“

- Toto usnesení nebylo přijato. -

Následně byly oba body týkající se prodeje č. 11 a 13 schváleny a doporučeny k prodeji z úrovně Statutárního města Brna.

V bodě 26 Dotazy a připomínky … Mgr. Šlapal navrhl usnesení:

„Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno-Žabovřesky prověřit bezbariérové úpravy na veřejných prostranstvích a komunikacích městské části Brno-Žabovřesky včetně případných finančních nákladů a procedurálních možností.“

- Toto usnesení bylo přijato. –  (Příloha č.6  Zápis z V. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky).

----------------------------

Dne 24.9.2015 jednání s Ligou vozíčkářů

Na základě podnětů občanů, kteří se zúčastnili VI. zasedání Zastupitelstva a též v kontextu se schváleným usnesením v bodě 26 z VI. zasedání Zastupitelstva, jsem osobně požádala Ligu vozíčkářů o nezávislé zhodnocení tohoto území. Tento dokument hovoří o neuspokojivém stavu.  (Příloha č.7 Předběžné zhodnocení okolí OC Perla v MČ Brno-Žabovřesky).

----------------------------

Dne 29.9.2015 v 13:42 (12 dnů po VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky)

Urgovala jsem odeslání zápisu e-mailem, který nebyl včas odeslán a též nebyl zveřejněn ani na stránkách úřadu. Byla mi poskytnuta informace, že zápis byl pořízen 24.9.2015 a jeho odeslání bylo ponecháno na první pracovní den. Zápis byl odeslán 29.9.2015 v 14:25hod (po mé urgenci). K rukám tajemnice úřadu jsem na toto jednání podala stížnost se žádostí o vysvětlení nestandartního postupu. Do dnešního dne, tedy do 7.10.2015, nemám odpověď.

----------------------------

Dne 1.10.2015 jsem odeslala „Otevřený dopis zastupitelům MČ Brno – Žabovřesky ze dne 1.10.2015 (Příloha č.8). V tomto dokumentu jsem uvedla následující skutečnosti:

Jsem přesvědčena, že při nakládání se strategickými a přístupovými pozemky je vhodnější volit formu pronájmu předmětných pozemků do doby, než na nich je vybudován schválený záměr. (V tomto případě záměr prodeje není vyspecifikován!) Mám za to, že každý prodej musí být dobře zvážen dle místa, kde se pozemky nacházejí, hlavně v případě, když jsou trvale využívány veřejností a kde existuje na předmětných pozemcích více zájmů. Prioritně by měly být uspokojeny zájmy veřejné a teprve poté zájmy jednotlivců. V případě, že se z jakéhokoliv důvodu k prodeji přistoupí, měly by být do budoucna trvale tyto vztahy písemně zakotveny. Toto vše v podmínkách prodeje chybí k dořešení! Právě z těchto důvodů jsem požadovala stažení bodů z projednávání a apelovala k řešení této problematiky předložením protinávrhu na zpracování studie bezbariérového přístupu k veřejným prostranstvím. Dodnes neexistuje nezávislé zhodnocení stavu veřejných prostranství v okolí OC Perla.

Celá lokalita vykazuje bezkoncepční řešení, zřejmě z důvodu více vlastníků pozemků. Prvotní problém nastává už na křižovatce Puškinova x Zborovská, kde chybí přechod pro chodce směřující do bezbariérového podchodu. Komunikace od ulice Puškinova slouží pro zásobování Školní jídelny nám. Svornosti a OC Perla a je označena jako slepá ulice s obousměrným provozem. Vzhledem k tomu, že komunikace má šířku cca 3,5m, pravidelně se stává, že se zde nákladní automobily vyhýbají nájezdem na obrubník a jízdou po pásu zeleně nebo v horším případě automobil začne při nájezdu do slepé ulice uhýbat vyjíždějícímu automobilu couváním do křižovatky. Tato situace tu bývá častá a velmi nebezpečná, poněvadž do křižovatky též ústí výjezd z VMO. V tomto případě by stálo za zvážení na této komunikaci vybudovat zálivy pro vyhnutí nákladních automobilů, což by situaci pomohlo vyřešit nebo nalézt způsob pro rozšíření celé komunikace. Zároveň po celé délce této komunikace chybí chodník pro pěší, který by byl logickým napojením do přilehlého bezbariérového podchodu.

V návaznosti na tuto zásobovací komunikaci je nezbytné vybudovat na prostranství, které je předmětem prodeje, obratiště pro nákladní dopravu. Zároveň by v této lokalitě měly být dobudovány bezbariérová propojení, která by navazovala na již vybudované chodníky, poněvadž celá lokalita vykazuje absenci obyčejných kontinuálně navazujících komunikací pro pěší! Toto území by mělo být řešeno koncepčně, nejlépe z úrovně Statuárního města Brna, poněvadž městská část tyto problémy trvale přehlíží. Jednou z reálných možností by mohlo být využití finančních prostředků z Programu mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Dalším důvodem, proč si myslím, že je krátkozraké pozemky prodávat, je jejich možné využití pro rozšíření tělocvičny ZŠ nám. Svornosti při celkové rekonstrukci základní školy.  O této možnosti jsem v minulosti jako místostarostka uvažovala na základě podnětu pana ředitele. Současný stav tělocvičny neumožnuje její dobré větrání a prosklená stěna má velmi nízký tepelný odpor, což vyžaduje zvýšené náklady na vytápění. Je nesporné, že k rekonstrukci školy bude nutné v nejbližších letech přistoupit, poněvadž zatím byly řešeny z finančních důvodů pouze nezbytné opravy školy a případné havárie.

Druhá strana OC Perla, kde se nacházejí předmětné pozemky prodeje veřejného parkoviště, by též zasloužila koncepční řešení rekonstrukce celého parkoviště a návaznost chodníků. I zde jsou vybudovány chodníky s vysokým sklonem, které jsou i pro zdravé občany těžce schůdné, natož pro maminky s kočárky či hendikepované občany.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nás zavazuje k řádnému hospodaření, kde máme jako obec povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Tato lokalita je potřebná řešit komplexně a prodej pozemků problém nevyřeší, ba naopak jeho řešení v budoucnu znemožní!  Problematika okolí OC Perla je dlouhodobě přehlížena a mám za to, že bude těžce řešitelná pouze na úrovni městské části. V době svého působení na pozici místostarostky jsem krátce po rekonstrukci a otevření Perly na osobním setkání se stavebníkem řešila absenci bezbariérových průchodů mimo OC Perla. Toto nebylo v rámci stavebního řízení řešeno z důvodů, že místní stavební úřad neměl možnost se k procesu schvalování vyjadřovat, poněvadž stavbu nepovoloval! Stavba byla schvalována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. prostřednictvím „autorizovaného inspektora“, což ale k řešení místního problému nepřispělo. V současné době je pro běžného občana velmi problematické dostat se po zavírací době OC Perla bezpečně a bezbariérově k zastávkám MHD.

 

----------------------------

Z výše uvedených skutečností a na podporu řešení problematiky vznikla

PETICE za zachování ploch veřejných prostranství v majetku Statutárního města Brna

V současné době probíhá podpisová akce proti prodeji veřejných ploch prostranství a veřejných ploch zeleně z majetku Statutárního města Brna se žádostí, aby byl proces prodeje částí pozemků veřejného prostranství v okolí OC Perla zastaven.

Žádost se týká toho, aby konkrétně Statutární město Brno:

1) Nezávisle posoudilo technický stav veřejných prostranství v okolí OC Perla, a aby po technické stránce zhodnotilo, zda komunikace sloužící pro dopravu či zásobování a komunikace pro pěší odpovídají příslušným zákonům resp. normám a zda jsou vhodné též pro bezbariérový přístup k jednotlivým objektům veřejného zájmu. Dále aby posoudilo, zda počet parkovacích míst v této lokalitě je dostačující a zda existuje možnost zvýšení počtu parkovacích míst vhodnou úpravou ploch.

2) Konkrétně vyřešilo problém zpracováním studie dopravních vztahů bezprostředního i širšího okolí OC Perla a nalezlo způsob financování projektu pro jeho revitalizaci a vybudování chybějících či nevyhovujících veřejných přístupových cest a následně tento projekt realizovalo.

----------------------------

Tímto Vás žádám na základě podnětů občanů o konstruktivní řešení z úrovně Statutárního města Brna.

 

Ing. Daniela Janíčková, DiS.,

 

Zastupitelka MČ Brno-Žabovřesky

Luční 26, Brno 616 00

Tel.: +420 602 161 098